fbpx

Circulaire economie: helder uitgelegd (deel II)

  • Kardoendistel

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent meer consumptie en dus ook meer productie. Maar daardoor komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen nog meer onder druk te staan. Sommigen opperen dat een circulaire economie een uitweg biedt, maar wat betekent dat concreet? The Compost Bag Company legt het helder uit.

Recyclage is de oplossing ! Ja, toch ?

In een circulaire economie worden gaat niets verloren en wordt alles hergebruikt. Recyclage, meer precies mechanische materiaalrecyclage, neemt hierbij dan ook een belangrijke plaats in. Dat is het type recyclage dat we o.a. kennen van de blauwe PMD-zak. Het principe is dat afval wordt gesorteerd op materiaalsoort en dan teruggebracht wordt tot een vorm, die kan gebruikt orden om er opnieuw nieuwe voorwerpen mee te maken.

Is mechanische materiaalrecyclage werkelijk het wondermiddel ? Wel, niet helemaal. Er is enerzijds het probleem van de verontreiniging en anderzijds is er de materiaalbeschadiging.

Hoewel wij in België hoge cijfers scoren door ons afval gelijk aan de bron te sorteren, blijft er toch nog teveel verontreiniging in de materiaalstromen over. Die is er quasi onmogelijk volledig uit te halen op een economisch haalbare manier en komt dus in het uiteindelijke recyclaat terecht. Deze verontreiniging vermindert de kwaliteit van het recyclaat, zodat het niet meer in hoogwaardige toepassingen kan hergebruikt worden. Denk daarbij aan bv. voedselveiligheid. Dat is jammer, want dat staat de zuivere circulariteit in de weg.

Het probleem van materiaalbeschadiging is zo mogelijk nog dramatischer : elk materiaal kan maar een beperkt aantal keren mechanisch gerecycleerd worden. En elke keer gaat de kwaliteit van het materiaal achteruit. Dat is het gevolg van beschadiging van de vezels of van de moleculen in het materiaal als gevolg van de mechanische bewerking. Ook dit staat de volledige circulariteit in de weg.

Wat dan ?

Tot voor kort werd al te verontreinigd afval gewoonweg niet in Europa gerecycleerd, maar wel verscheept naar China. Maar sinds eind 2017 heeft China – terecht – de grenzen gesloten voor deze troep. De meest voorkomende oplossing nu is verbranden met energierecuperatie. De warmte van de verbrandingsoven wordt aangewend om elektriciteit te produceren of een warmtenet te voeden. Mooi, toch ? Ja, maar daardoor gaan de materialen wel onherroepelijk verloren en dat is nu net niet de bedoeling in een circulaire economie.

De petrochemische industrie heeft plannen voor chemische materiaalrecyclage. In tegenstelling tot mechanische materiaalrecyclage wordt het afval hierbij afgebroken tot de chemische basisbouwstenen via pyrolyse. De methode laat toe om zeer zuivere chemische stoffen te bekomen. Alleen … pyrolyse is een energievreter van jewelste. En dat maakt deze vorm van recyclage pokkeduur.

Stilaan komt een andere vorm van recyclage onder de aandacht : de organische recyclage. Dat is wat gebeurt in een compostinstallatie. Composteerbaar afval (GFT, etensresten uit bv. catering, dierlijke mest, CompostBag® producten…) worden door micro-organismen afgebroken en verteerd tot compost. Composst is een bodemverbeteraar en brengt o.m. koolstof in de bodem. Koolstof hebben planten nodig om hun structuren (stengels, bladeren, bloemen, zaden,…) op een gezonde manier op te bouwen. Uit planten worden via bioraffinage chemische basisbouwstenen gewonnen, waarmee opnieuw materialen kunnen worden gemaakt, die tot voorwerpen kunnen worden omgevormd. Toegegeven, het is een lange weg, maar zo is de kringloop ook gesloten. En het kost weinig moeite. De natuur doet het meeste werk.

Ecodesign is de sleutel

Ho maar ! Mag je dan zomaar alles bij het GFT gooien ? Neen, natuurlijk niet ! Want een groot deel van het huishoudelijk afval is vandaag niet composteerbaar. Het gevolg zou alleen zijn dat de compostering zodanig verontreinigd geraakt dat het compost niet meer kan gebruikt worden, bv. als gevolg van microplastics. Dus zeker niet doen ! Maar anderzijds, zou dit wel een elegante oplossing zijn voor te sterk verontreinigd afval, vooral als die verontreiniging organisch van aard is. Denk aan allerhande voedingsverpakkingen, waar voedselresten in achterblijven.

De oplossing ligt in ecodesign : het meenemen van de end-of-life oplossing vanaf de conceptie van het voorwerp. Voedingsverpakkingen moeten composteerbaar gemaakt worden, zodat ze met voedselresten organisch kunnen gerecycleerd worden.

Vandaag staan compostbedrijven zeer huiverachtig tegenover de idee, omdat ze er al de dood voor zijn dat ook niet-composteerbare voorwerpen in hun compostering zouden terechtkomen. Zo zijn er composteerbare alternatieven voor de traditionele plastic groenten- & fruitzakjes in de supermarkt, maar zolang er ook nog andere zijn, houden de composteerders de boot af. Ze vrezen dat de consument het onderscheid niet kan maken. Nochtans bestaan er duidelijke merktekens en logo’s die gecertificeerde composteerbaarheid van een voorwerp aangeven. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid om die meer onder de aandacht te brengen.

En er is natuurlijk een opdracht voor ons allen : sorteer correct en voorkom zo verontreiniging. Voor alle zekerheid, vraag even na bij je gemeente hoe je best te werk gaat.

2019-02-22T16:45:46+00:0025 February 2019|

By 2050, 9.7 billion people will live on this planet. That means more consumption and therefore more production. But as a result, the climate and the natural resources will be even more under pressure. Some suggest that a circular economy offers a way out, but what does that mean? The Compost Bag Company explains it clearly.

Recycling is the solution! Right?

In a circular economy nothing is lost and everything is reused. Recycling, mechanical material recycling to be more precise, plays an important role. The principle is that waste is sorted by material type and then transformed into a shape that can be used to create new objects again.

Is mechanical material recycling really the panacea? Well, not entirely. On the one hand there is the problem of contamination and, on the other hand there is material deterioration.

Even though we do not score so bad for source separation of waste, there is still too much contamination in the material flows. It is virtually impossible to completely extract this in an economically viable way and thus, it ends up in the final recyclate. This pollution reduces the quality of the recyclate, so that it can no longer be reused in high-value applications. Think, for example, of food safety. That is unfortunate, because it stands in the way of pure circularity.

The problem of damage to the material itself is even more dramatic: any material can only be mechanically recycled for a limited number of times. And every time the quality of the material deteriorates. This is the result of damage to the fibers or to the molecules in the material as a result of the mechanical processing. This also stands in the way of complete circularity.

What to do then ?

Until recently, contaminated waste was simply not recycled in Europe, but shipped out to China. But since the end of 2017, China – rightly – has closed its borders for this mess. The most common solution now is shipping it to other third-world countries, or, if that is too delicate, burning it with energy recovery. The heat from the incinerator is used to produce electricity or to feed a heating network. Clever, isn’t it ? Well, as a result the materials are irrevocably lost and that is just the opposite of the intentions of circular economy’s.

The petrochemical industry has plans for chemical material recycling. In contrast to mechanical material recycling, the waste is then broken down to the basic chemical building blocks via pyrolysis. The method allows for obtaining very pure chemicals. Only … pyrolysis literally eats energy like hell. And that makes this kind of recycling extremely expensive.

Gradually, another form of recycling has been breaking through: organic recycling. That is what happens in a composting plant. Compostable waste (organic waste, food scraps from e.g. kitchens and catering, animal manure, CompostBag® products …) are broken down and digested by micro-organisms and transformed into compost. Compost is a soil improver and brings carbon into the soil. Carbon is what plants require to build their structures (stems, leaves, flowers, seeds, …) in a healthy way. Biorefinery is used to extract basic chemical building blocks from plants, which can be used to re-create materials that can be transformed into objects. Admittedly, it is a longer way, but the cycle is closed in this way as well. And it takes little effort. Nature does most of the work.

Ecodesign is the key

Wait a moment! Can you just throw everything with the organic waste? No, certainly not! Because a large part of today’s household waste is not compostable at all. The result would only be that the compost is so contaminated that it can no longer be used, e.g. as a result of microplastics. On the other hand, this would be an elegant solution for overly contaminated waste, especially if the contamination is organic in nature. Think of all kinds of food packaging, where food remains are left behind when you empty them.

The solution lies in ecodesign: preparing for the end-of-life solution right from the conception of the object. Food packaging must be made compostable so that it can be recycled organically with food leftovers.

Today, compost companies are very hesitant about the idea, because they are terrified of non-compostable items ending up in their composting systems. For example, there are compostable alternatives for the traditional plastic fruit & vegetable bags in the supermarket, but as long as there are also still others from traditional plastic, the compost companies hold the boat. They fear that the consumer can not make the distinction. However, there are clear marks and logos indicating certified compostability of an item. That’s where an important role for government lies in bringing these marks and logos to the public’s attention.

And, of course, it is a mission for us all to sort correctly and prevent contamination. Just to be sure, ask your local authority what to do best.

2019-05-15T14:30:45+01:0025 February 2019|

Title

Shopping basket

Go to Top